本次和我们享用的是协调写的一个table常用二种植映现格式的js插件取名为(table-shenniu),样式使用的是bootstrap.min.css,还需引用jquery.min.js包,这多少个插件由来的目标是种蒙要一个table格式的付数据的页面,效能发生统一单元格,只好提交选中行数据,全选效用,和一个下拉选功力;这几乎种植功用感觉朋友等自然都相会遭遇,所以干脆封装一个插件,发表出来说不定能协助到有些朋友很快完成任务哈哈,当然最重点的要想恋人等会相互互换中的代码,逻辑,谢谢;腊八将交了,那里提前预祝我们节日快乐,吃月饼的时候绝不遗忘了接触个赞。

 

如上是个体的见,下面来规范分享前些天的章吧:

. 效率介绍及力量图(认可的点单赞)

. 需求分析

. 插件首要代码块的表明

. 获取table插件数据,并交给给后台

. 插件源码及援救文档

 

下边一步一个脚印的来享受:

. 效用介绍与效率图(认同的触及单赞)

1.普通意义

json 1

2.联结报表

json 2

3.汇总

json 3

4.合并+汇总

json 4

5.体现选中行明细

json 5

 

. 需求分析

首先,咋们来拘禁张图:

json 6

如图所示,这里的司乘人士或会师采取不同的活,同时接纳的买入份数也说不定改,然后不得不交给最终一列勾选上之多少立马是上边的希冀显示出的效用音信;为了还好的用户体验肯定“乘客姓名”这等同排列需要吧相同名称的数目统一;价格一样列普通以用户填写表单中不会晤生出集中的操作,可是数量总结报表中一般就用;还有这产品排列只出号,没有重新详细描述音讯,平常大家要出示出方便用户通晓再多之音信,一般我们一贯当产品名称对应的html元素使用title体现,这样非谐和,所以还要暴发矣点击产品名称,查看明细的需;下边我们来整合下需要:

 1. table中每行需要checkbox接纳框和呼应之份数下拉框select及全选按钮

 2. 再次数据统一单元格

 3. 汇总金额数字列

 4. 仔细描述

 5. 尚待一个能隐藏产品Id或者游客Id的素(插件这里一定一个隐藏列)

这一个固然是table列表需要满意的需求,也是本田化的要求吧

 

. 插件重要代码块的表明

首先,咋们来说下插件需要之固定格式的数:列表头json数据,列表行json集合数据格式;

列表头json数据:

 1 //测试用例-列表头
 2   var header = [
 3 
 4           {
 5             "title": "产品名称",
 6             "name": "product",
 7             "type": "label"
 8           },
 9           {
10             "title": "销售价",
11             "name": "sale",
12             "type": "label",
13           },
14           {
15             "title": "份数",
16             "name": "num",
17             "type": "select", //如果是下拉框,这里需要初始值val
18             "val": [
19                   {
20                     "text": 1,
21                     "val": 1
22                   },
23                   {
24                     "text": 2,
25                     "val": 2
26                   },
27                   {
28                     "text": 3,
29                     "val": 3
30                   }
31             ]
32           },
33           {
34             "title": "总额",
35             "name": "amount",
36             "type": "label"
37           },
38           {
39             "title": "<input type='checkbox' name='cbAll' style='border: 0px; width: 20px; height: 20px;'/>",  //如果是全选选择框,这里直接写html元素
40             "name": "cb",
41             "type": "checkbox"
42           },
43           {
44             "title": "保险Id",
45             "name": "productid",
46             "type": "hidden"
47           }
48   ];

列表头数据注意点在于:

 1. 倘若”type”:
  “select”类型,需要起始值val属性的价,这样各种一样尽遭才会面现身一个下拉框

2. “type”:
“checkbox”,假若列是复选框,那么头部单元格一般是全选的复选框,大家平素当首json定义

<input type='checkbox' name='cbAll' style='border: 0px; width: 20px; height: 20px;'/>

尽管实施了,假使未待全选框,间接定义成文字虽尽

3.
插件列襄助之type类型有type:有label(文本),select(下拉框,如如果下拉绳需要起先化下拉数据“val”),checkbox(拔取框,假若欲全选框间接写html元素,默认自带),hidden(隐藏域,保存每行唯一的价值)

列表行json集合数据格式:

 1 //测试用例-没行数据
 2   var data = [
 3      { "product": "神雕侠侣电影票", "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": false, "productid": 2 },
 4      { "product": "摇摇乐门票", "sale": 30.00, "num": 2, "amount": 60.00, "cb": false, "productid": 1 },
 5      { "product": "神雕侠侣电影票", "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": true, "productid": 2 },
 6      { "product": "摇摇乐门票", "sale": 30.00, "num": 3, "amount": 90.00, "cb": false, "productid": 1 }
 7   ];
 8 
 9   data = [
10    { "product": { "产品名称": "神雕侠侣电影票", "描述": "神雕侠侣电影票,中秋节大放送,情侣们快来啊,只需一块钱", "销售价  ": 30.00 }, "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": false, "productid": 1 },
11    { "product": { "产品名称": "摇摇乐门票", "描述": "摇摇乐门票,中秋节大放送,情侣们快来啊,只需一块钱", "销售价  ": 30.00 }, "sale": 30.00, "num": 2, "amount": 60.00, "cb": false, "productid": 2 },
12    { "product": { "产品名称": "杨过和小龙女电影票", "描述": "杨过和小龙女电影票,中秋节大放送,情侣们快来啊,只需一块钱", "销售价  ": 30.00 }, "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": true, "productid": 3 },
13    { "product": { "产品名称": "四川一日行旅游券", "描述": "小编忙,没时间维护" }, "sale": 30.00, "num": 3, "amount": 90.00, "cb": false, "productid": 4 },
14    { "product": { "产品名称": "四川一日行旅游券", "描述": "小编忙,没时间维护" }, "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": false, "productid": 5 }
15   ];

此处用留意的是即时点儿栽多少结构,假设想使显示明细,那么没有个单元格对应之价是一个{}对象,数据格式如:{"产品名称":"四川一日行旅游券","描述":"小编忙,没时间维护"},这里的“产品名称“将用作明细列名称;假若只需要展现名称不要明细,直接赋值成值就推行了

副,来拘禁下而部署的参数表明,如下代码:

var defOption = {
    id: "",       //要显示插件内容的div的Id      (必需)
    header: header,   //json格式列表头           (必需)
    data: data,     //json格式数据            (必需)
    cbAllName: "cbAll", //全选框Name
    cbName: "cb",    //每行选框Name
    tableId: "table" + new Date().getTime(),  //tableId  默认时间格式

    isTotal: false, //是否汇总               (默认不汇总)
    outTotalCols: "", //不汇总列              多个格式如:1,2
    isCombine: false, //是否合并单元格           (默认不合并)
    outCombineCols: "", //不合并单元格列           多个格式如:1,2
    back: function () {

      console.log("这里是回调");
    }  //回调函数
  };

下一场,代码逻辑步奏为:起始化列表头->开头化每行内容(每行加载的上用基于列表头部的type来判断应该加载什么html元素控件并且可绑定开始化状态值)->全选绑定事件->绑定某个需要显示明细的只有元格,动态加载明细内容数据->执行汇总->执行统一单元格(此处需要注意的凡,不需事先汇总于联单元格,假设逐个暴发变化,汇总的格式将死)->执行回调响应函数;这个就是是根本的代码逻辑;

 

. 获取table插件数据,并交给给后台

第一,table元素体现下后,假设当用户提交的界面,还需要能博得有用户接纳的数,并交付给后台,我这里列举一个概括的获列子,咋们可以平昔当回调函数back中描写提交表单的代码如:

 1 var tbChoice = new tb_choice({
 2         id: "divShow",
 3         data: data,
 4         header: header,
 5         outCols: "0,4,6",
 6         isTotal: false,
 7         back: function () {
 8 
 9           $("#btnSave").click(function () {
10 
11             var cbs = $("input[name='cb'][type='checkbox']:checked");
12             if (cbs.length <= 0) { alert("请选择保险"); return; }
13 
14             var param = [];
15             $.each(cbs, function (index, item) {
16               var tr = $(this).parent().parent();
17               var id = $(tr).find("[name='id']").val();
18               var num = $(tr).find("[name='num'] option:selected").val();
19               var productId = $(tr).find("[name='productid']").val();
20 
21               param.push({ id: id, num: num, productId: productId });
22             });
23 
24             //请求后台
25             $.post("Add.aspx", { op: orderId, t: "save", param: JSON.stringify(param) }, function (result01) {
26 
27               var resultJson = JSON.parse(result01);
28               console.log(resultJson);
29               alert(resultJson.msg);
30               if (resultJson.status) {
31 
32                 location.reload(true);
33               }
34             });
35           });
36         }
37       });

自己这里直接在回调back函数里面写ajax提交给后台数据,这里以成套历table的每行需要的数目做成json格式发送给后台,用起或特别简单的也罢,因为获之运通过name属性来取元素的价值,而name对应的仍然极其起首列表头json数据的name,我们好比下

 

. 插件源码及扶持文档

率先,插件的源码待会在结尾全体公布,里面分别爆发集中方法,合并列方法,和一个String的扩展方法大家好分离使用,朋友等发趣味之也可扣押援助文档,依据文档下边的页面列子下载代码也行;更多之显得效果好来此地关押文档table-shenniu;源码如下:

json 7json 8

 1 /// <reference path="../jquery-1.10.2.min.js" />
 2 
 3 
 4 var tb_total = function () {
 5 
 6   return {
 7 
 8     //汇总
 9     //tableId:table元素的Id
 10     //outCols:排除不合并的列,多个使用‘,’隔开
 11     sumTab: function (tableId, outCols) {
 12 
 13       if (!outCols) { outCols = ""; }
 14 
 15       var rows = $("#" + tableId + " tr");
 16 
 17       var colLen = $(rows).eq(1).find("td[class!='hide']").length;
 18       var totalVal = [];
 19       for (var i = 0; i < colLen; i++) {
 20         totalVal.push("0");
 21       }
 22       $.each(rows, function (i, item) {
 23 
 24         var tds = $(item).find("td[class!='hide']");
 25         var crossVal = "";
 26         $(tds).each(function (i_td, item_td) {
 27 
 28           var hVal = $(item_td).html();
 29 
 30           if (isNaN(hVal)) {
 31             //非数字
 32             totalVal[i_td] = "";
 33           } else {
 34             if (totalVal[i_td].length > 0) {
 35 
 36               //数字
 37               totalVal[i_td] = (parseFloat(totalVal[i_td]) + parseFloat(hVal)).toFixed(2);
 38             } else { crossVal = hVal; }
 39           }
 40         });
 41       });
 42 
 43       var totalHtml = [];
 44       totalHtml.push("<tr style='background-color:#EBF0EE'>");
 45       for (var i in totalVal) {
 46 
 47         totalHtml.push("<td align=\"center\">");
 48 
 49         if (i == 0) {
 50           totalHtml.push("<font style='color:red'>合计</font>");
 51           totalHtml.push("</td>");
 52           continue;
 53         } else if (outCols.length > 0) {
 54 
 55           //表示存在排除列
 56           if (("," + outCols + ",").indexOf("," + i + ",") > -1) {
 57             totalHtml.push("");
 58             totalHtml.push("</td>");
 59             continue;
 60           }
 61         }
 62         totalHtml.push(totalVal[i]);
 63         totalHtml.push("</td>");
 64       }
 65       totalHtml.push("</tr>");
 66 
 67       $("#" + tableId).append(totalHtml.join(''));
 68     },
 69 
 70     //合并列
 71     //tableId:table元素的Id
 72     //outCols:排除不合并的列,多个使用‘,’隔开
 73     uniteTab: function (tableId, col, outCols) {
 74 
 75       if (!outCols) { outCols = ""; }
 76       //col-- 需要合并单元格的列 1开始
 77       var colLength = col;
 78       var tb = document.getElementById(tableId);
 79       if (!tb) { return; }
 80       tb.style.display = '';
 81       var i = 0;
 82       var j = 0;
 83       var rowCount = tb.rows.length; //  行数 
 84       var colCount = tb.rows[0].cells.length; //  列数 
 85       var obj1 = null;
 86       var obj2 = null;
 87       //为每个单元格命名 
 88       for (i = 0; i < rowCount; i++) {
 89         for (j = 0; j < colCount; j++) {
 90           if (!tb.rows[i].cells[j]) { continue; }
 91           tb.rows[i].cells[j].id = tableId + "tb__" + i.toString() + "_" + j.toString();
 92         }
 93       }
 94       //合并行 
 95       for (i = 0; i < colCount; i++) {
 96         if (i == colLength) break;
 97         //排除不合并列
 98         if (("," + outCols + ",").indexOf("," + i + ",") > -1) { continue; }
 99 
100         obj1 = document.getElementById(tableId + "tb__0_" + i.toString())
101         for (j = 1; j < rowCount; j++) {
102           obj2 = document.getElementById(tableId + "tb__" + j.toString() + "_" + i.toString());
103           if (obj1.innerText == obj2.innerText) {
104             obj1.rowSpan++;
105             obj2.parentNode.removeChild(obj2);
106           } else {
107             obj1 = document.getElementById(tableId + "tb__" + j.toString() + "_" + i.toString());
108           }
109         }
110       }
111 
112       //合并列
113       for (i = 0; i < rowCount; i++) {
114         if (tb.rows[i] != null) {
115           colCount = tb.rows[i].cells.length;
116           obj1 = document.getElementById(tb.rows[i].cells[0].id);
117           if (obj1 != null) {
118             for (j = 1; j < colCount; j++) {
119               if (j >= colLength) break;
120               if (obj1.colSpan >= colLength) break;
121 
122               if (tb.rows[i].cells[j]) {
123                 obj2 = document.getElementById(tb.rows[i].cells[j].id);
124 
125                 if (obj1.innerText == obj2.innerText) {
126                   obj1.colSpan++;
127                   obj2.parentNode.removeChild(obj2);
128                   j = j - 1;
129                 }
130                 else {
131                   obj1 = obj2;
132                   j = j + obj1.rowSpan;
133                 }
134               }
135             }
136           }
137         }
138       }
139 
140     }
141   }
142 }
143 
144 //table 表插件,要求bootstrap.min.css样式
145 var tb_choice = function (option) {
146 
147   //测试用例-列表头
148   var header = [
149 
150           {
151             "title": "产品名称",
152             "name": "product",
153             "type": "label"
154           },
155           {
156             "title": "销售价",
157             "name": "sale",
158             "type": "label",
159           },
160           {
161             "title": "份数",
162             "name": "num",
163             "type": "select", //如果是下拉框,这里需要初始值val
164             "val": [
165                   {
166                     "text": 1,
167                     "val": 1
168                   },
169                   {
170                     "text": 2,
171                     "val": 2
172                   },
173                   {
174                     "text": 3,
175                     "val": 3
176                   }
177             ]
178           },
179           {
180             "title": "总额",
181             "name": "amount",
182             "type": "label"
183           },
184           {
185             "title": "<input type='checkbox' name='cbAll' style='border: 0px; width: 20px; height: 20px;'/>",  //如果是全选选择框,这里直接写html元素
186             "name": "cb",
187             "type": "checkbox"
188           },
189           {
190             "title": "保险Id",
191             "name": "productid",
192             "type": "hidden"
193           }
194   ];
195 
196   //测试用例-没行数据
197   var data = [
198      { "product": "神雕侠侣电影票", "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": false, "productid": 2 },
199      { "product": "摇摇乐门票", "sale": 30.00, "num": 2, "amount": 60.00, "cb": false, "productid": 1 },
200      { "product": "神雕侠侣电影票", "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": true, "productid": 2 },
201      { "product": "摇摇乐门票", "sale": 30.00, "num": 3, "amount": 90.00, "cb": false, "productid": 1 }
202   ];
203 
204   data = [
205    { "product": { "产品名称": "神雕侠侣电影票", "描述": "神雕侠侣电影票,中秋节大放送,情侣们快来啊,只需一块钱", "销售价  ": 30.00 }, "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": false, "productid": 1 },
206    { "product": { "产品名称": "摇摇乐门票", "描述": "摇摇乐门票,中秋节大放送,情侣们快来啊,只需一块钱", "销售价  ": 30.00 }, "sale": 30.00, "num": 2, "amount": 60.00, "cb": false, "productid": 2 },
207    { "product": { "产品名称": "杨过和小龙女电影票", "描述": "杨过和小龙女电影票,中秋节大放送,情侣们快来啊,只需一块钱", "销售价  ": 30.00 }, "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": true, "productid": 3 },
208    { "product": { "产品名称": "四川一日行旅游券", "描述": "小编忙,没时间维护" }, "sale": 30.00, "num": 3, "amount": 90.00, "cb": false, "productid": 4 },
209    { "product": { "产品名称": "四川一日行旅游券", "描述": "小编忙,没时间维护" }, "sale": 30.00, "num": 1, "amount": 30.00, "cb": false, "productid": 5 }
210   ];
211 
212   var defOption = {
213     id: "",       //要显示插件内容的div的Id      (必需)
214     header: header,   //json格式列表头           (必需)
215     data: data,     //json格式数据            (必需)
216     cbAllName: "cbAll", //全选框Name
217     cbName: "cb",    //每行选框Name
218     tableId: "table" + new Date().getTime(),  //tableId  默认时间格式
219 
220     isTotal: false, //是否汇总               (默认不汇总)
221     outTotalCols: "", //不汇总列              多个格式如:1,2
222     isCombine: false, //是否合并单元格           (默认不合并)
223     outCombineCols: "", //不合并单元格列           多个格式如:1,2
224     back: function () {
225 
226       console.log("这里是回调");
227     }  //回调函数
228   };
229 
230   $.extend(defOption, option);
231 
232   var tbArr = [];
233   tbArr.push('<table id="{0}" class="table table-hover table-bordered text-center ">'.format([defOption.tableId]));
234 
235   //头部
236   tbArr.push('<thead><tr>');
237   $.each(defOption.header, function (i, item) {
238     tbArr.push("<th {1}>{0}</th>".format([item.title, (item.type == "hidden" ? "class='text-center hide'" : "class='text-center'")]));
239   });
240   tbArr.push('</tr></thead>');
241 
242   //内容
243   $.each(defOption.data, function (i, item) {
244 
245     tbArr.push("<tr >");
246     $.each(item, function (key, val) {
247 
248       var htype = [];
249       $.each(defOption.header, function (_, headItem) {
250 
251         if (headItem.name == key) {
252 
253           switch (headItem.type) {
254             case "label":
255               if (typeof (val) == "object") {
256 
257                 //只循环一次
258                 $.each(val, function (valKey, valItem) {
259                   htype.push("<label data-item='{1}' style=' cursor:pointer'>{0}</label>".format([valItem, JSON.stringify(val)]));
260                   return false;
261                 });
262               } else {
263                 htype.push(val);
264               }
265               break;
266             case "select":
267               htype.push("<select name='{0}'>".format([key]));
268               $.each(headItem.val, function (s_i, s_item) {
269                 htype.push("<option value='{1}' {2}>{0}</option>".format([s_item.text, s_item.val, (s_item.val == val ? "selected='selected'" : "")]));
270               });
271               htype.push("</select>");
272               break;
273             case "text":
274               htype.push("<input name='{1}' type='text' class='form-control' value='{0}'/>".format([val, key]));
275               break;
276             case "checkbox":
277               htype.push("<input type='checkbox' name='{1}' {2} value='{0}' style='border: 0px; width: 20px; height: 20px;'/>".format([val, key, val ? "checked='checked'" : ""]));
278               break;
279             case "hidden":
280               htype.push("<input type='hidden' name='{1}' value='{0}'/>".format([val, key]));
281               break;
282           }
283           tbArr.push("<td style='font-weight: bold;' {1}>{0}</td>".format([htype.join(''), (headItem.type == "hidden" ? "class='hide'" : "class='text-center-vertical'")]));
284           return;
285         }
286       });
287     });
288     tbArr.push("</tr>");
289   });
290   tbArr.push('</table>');
291 
292   $("#" + option.id).html(tbArr.join(''));
293 
294   //全选绑定
295   $("input[type='checkbox'][name='" + defOption.cbAllName + "']").click(function () {
296 
297     var status = $(this).prop("checked");
298     if (status) {
299       $("input[type='checkbox'][name='" + defOption.cbName + "']").prop({ "checked": true });
300     } else {
301       $("input[type='checkbox'][name='" + defOption.cbName + "']").prop({ "checked": false });
302     }
303   });
304   //label明细展示绑定
305   $("label[data-item]").click(function () {
306     var dataItem = $(this).attr("data-item");
307     if (dataItem) {
308       var tr = $(this).parent().parent();
309       var nextTr = tr.next();
310       var nextName = nextTr.attr("data-item");
311       if (!nextName) {
312 
313         var data = JSON.parse(dataItem);
314         var childTab = [];
315         childTab.push('<table class="table table-bordered">');
316         var childHeader = "";
317         var childContent = "";
318         $.each(data, function (key, item) {
319           childHeader += "<td>{0}</td>".format([key]);
320           childContent += "<td>{0}</td>".format([item]);
321         });
322         childTab.push("<tr>{0}</tr>".format([childHeader]));
323         childTab.push("<tr>{0}</tr>".format([childContent]));
324         childTab.push("</table>");
325 
326         var colsLen = tr.find("td[class!='hide']").length;
327         var appendDes = $("<tr data-item='{2}'><td colspan='{1}' class='text-left'>{0}</td></tr>".format([childTab.join(''), colsLen, dataItem]));
328         tr.after(appendDes);
329       } else {
330         nextTr.remove();
331       }
332     }
333   });
334 
335   //单元格操作
336   var tbTotal = new tb_total();
337   //汇总
338   if (defOption.isTotal) { tbTotal.sumTab(defOption.tableId, defOption.outTotalCols); }
339   //合并单元格
340   if (defOption.isCombine) { tbTotal.uniteTab(defOption.tableId, 2, defOption.outCombineCols); }
341 
342   //执行回调响应函数
343   defOption.back();
344 }
345 
346 String.prototype.format = function (arrVal) {
347 
348   if (!Array.isArray(arrVal)) { return this; }
349 
350   var str = this;
351   for (var i = 0; i < arrVal.length; i++) {
352 
353     str = str.replace("{" + i + "}", arrVal[i]);
354   }
355   return str;
356 }

View Code

相关文章

网站地图xml地图